TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN

14:44 ICT Thứ ba, 07/02/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giáo viên

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2019-2020

Thứ hai - 23/09/2019 10:10
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý  năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2019-2020

 


SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

  TRƯỜNG THCS&THPT TÂY SƠN  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 85-KH/TS

          Đà Lạt, ngày 28 tháng 8  năm 2019


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý 

năm học 2019-2020


Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 1600/SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở GDĐT Lâm Đồng về công tác Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục  (CBQL) năm học 2019-2020, Trường THCS&THPT Tây Sơn ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL  năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- CBQL, giáo viên học tập BDTX để cập nhập kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, CBQL của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Công tác bồi dưỡng được triển khai tới CBQL, giáo viên hai cấp học  THCS và THPT trong nhà trường.

- Nội dung bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và CBQL giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.

- Tăng cường hình thức BDTX qua mạng, sinh hoạt tổ chuyên môn và nhất là tự bồi dưỡngtheo phương châm: học tập suốt đời. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX GV MN, PT và GDTX. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, GV cốt cán trong việc kiểm tra hướng dẫn và bồi dưỡng GV tại chỗ.

II. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả CBQL, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) giảng dạy ở 02 cấp học THCS và THPT trong phạm vi toàn trường.

III. NỘI DUNG

1. Khối kiến thức bắt buộc

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

- Thông tin những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết, Chỉ thị của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng, cụ thể:

+ Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vữngkinh tế biển Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2045;

+ Qui định số 08-Qđi/TW về qui định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV Bộ chính trị;

+ Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 

+ Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;

+ Hội nghị lần thứ X của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  • Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong năm 2019 và 2010;

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- Một số vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học cùng với nội dung bồi dưỡng của các Chương trình, Dự án;

- Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn hàng năm (Do Sở GDĐT và phòng GDĐT tổ chức);

- Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của đơn vị.

1.3. Cách tiến hành

Nhà trường mời Ban Tuyên giáo Thành uỷ để bồi dưỡng tập trung các nội dung trên cho đội ngũ của trường. Đảng uỷ thường xuyên cung cấp tài liệu cho 4 chi bộ nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. CB-GV-NV làm bài thu hoạch theo hướng dẫn, có đánh giá xếp loại.

2.  Khối kiến thức tự chọn

Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).

- Công tác BDTX cán bộ quản lý nhà trường thực hiện theo Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; công văn số 962/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 15/3/2016 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông; công văn số 1305/SGDĐT-GDTX ngày 16/5/2016 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX với CBQL năm học 2016-2017.

- Công tác BDTX của CBQL bậc học mầm non, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 tiếp tục thực hiện theo Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Căn cứ nhu cầu cá nhân và thực tiễn của đơn vị để lựa chọn các module bồi dưỡng từ khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo:

Công tác BDTX của giáo viên nhà trường thực hiện theo các Thông tư sau:

- Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông. 

- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS. 

CBQL và GV có thể lựa chọn thêm các nội dung bồi dưỡng khác để tự bồi dưỡng. Lưu ý nội dung tự chọn này phải cần thiết, phù hợp với điều kiện của bản thân và đơn vị, tài liệu bồi dưỡng phải chính thống, đủ thời lượngtheo qui định và phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX 

Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL các trường THCS, THPT thực hiện theo qui định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và công văn số 1305/SGDĐT-GDTX ngày 16/5/2016 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX với CBQL năm học 2016-2017.

Việc đánh giá kết quả giáo viên các bậc học theo qui định tại điều 12,13,14 Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT ban hành qui chế bồi dưỡng thường xuyên của GV mầm non, phổ thông và GDTX và công văn số 728/SGDĐT ngày 07/5/2014 của Sở GDĐTv/v nhắc nhở các đơn vị đánh giá, xếp loại và báo cáo kết quả BDTX GV năm học 2013-2014.

Công tác kiểm tra đánh giá kết quả BDTX CBQL và GV phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thực chất; vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá như: thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch; vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học; giáo dục học sinh tại tổ chuyên môn thông qua các báo cáo chuyên đề ( có sự đánh giá của Phó Hiệu trưởng chuyên môn phụ trách); tổ chức đánh giá kết quả BDTX qua mạnh internet ( nếu có đủ điều kiện về hạ tầng CNTT…)

2. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

3. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

3.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

3.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX. 

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). 

3.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.

ĐTB BDTX CN = { ĐTB BDTX + Kiểm tra chung x 2} : 3

ĐTB BDTX CN được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

4. Xếp loại kết quả BDTX

4.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Xếp loại kết quả BDTX của cán bộ quản lý trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo hai mức đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu.

4.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

4.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4.4. Nhà trường tổ chức 1 lần kiểm tra chung để căn cứ xếp loại, đánh giá giáo viên cuối năm hệ số 2 trong khoảng thời gian 01/4/2020 đến 15/4/2020

VI. Quy định hồ sơ

1. Cá nhân

- Sổ học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;

- Tài liệu theo từng nội dung quy định;

- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- Báo cáo BDTX theo từng nội dung, từng mođun theo kế hoạch cá nhân đã được tổ chuyên môn phê duyệt.

- Biên bản của tổ chuyên môn đánh giá BDTX theo từng nội dung, từng modun của mỗi GV

2. Tập thể ( lưu giữ kết quả và hồ sơ 3 năm liên tiếp)

- Kế hoạch BDTX của tổ, trường; tài liệu BDTX.

- Biên bản đánh giá BDTX theo từng nội dung, từng modun của mỗi GV

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

- Danh sách theo dõi giáo viên đăng ký tham gia BDTX đầu năm;

- Báo cáo, tổng hợp kết quả BDTX của tổ, trường.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường

- Tổng hợp nhu cầu học tập, bồi dưỡng của từng giáo viên để xây dựng kế hoạch BDTX theo từng năm học và tổ chức bồi dưỡng giáo viên.

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn phê duyệt kế hoạch của giáo viên trong  tổ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BDTX giáo viên, kiểm tra tiến độ thực hiện BDTX, đánh giá chất lượng và rút kinh nghiệm qua các đợt bồi dưỡng giáo viên.

- Phát huy vai trò của tổ chuyên môn trong xét duyệt kế hoạch của giáo viên; giải đáp thắc mắc, tổ chức thảo luận; kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở GDĐT theo quy định.

- Chọn cử CBQL, giáo viên đi tập huấn đủ số lượng và đúng thành phần (nếu có).

- Đề xuất với Sở GD&ĐT về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Sở GDĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng ký giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho giáo viên thuộc đơn vị theo Quyết định công nhận của Giám đốc Sở.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn  

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cụ thể từng tháng; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Tổ và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của Tổ theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; nộp kế hoạch chung của tổ chuyên môn và kế hoạch của từng GV về nhà trường trước ngày 15/9/2019 (lưu ý nộp cả văn bản và file gửi qua e-mail: thungadao05@gmail.com).

- Phối hợp nhà trường tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về nhà trường theo quy định 1 tháng 1 lần và báo cáo tổng kết 1 học kỳ 1 lần.

- Đề nghị nhà trường khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng. 

4. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX từng tháng trong năm học của cá nhân đã được phê duyệt của TTCM và Ban giám hiệu; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Mỗi tháng có bản thu hoạch theo kế hoạch BDTX và tự đánh giá thông qua tổ chuyên môn và được đánh giá xếp loại, cho điểm.

5. Tiến độ thực hiện:

- Từ 30/8 đến 12/9/2019: Tổ chuyên môn lập KHBDTX của Tổ, Giáo viên làm kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân và nộp cho Tổ trưởng.

- Ngày 12/9 đến 15/9/2019: Tổ trưởng chuyên môn kí duyệt KH cá nhân BDTX và nộp tất cả cho Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác BDTX ( gửi bản in và file qua mạng trường học kết nối)

- Ngày 15/9/2019: TTCM nộp KHBDTX của tổ và của GV cho BGH;

- Từ 15/9 đến 20/9/2019: Phó Hiệu trưởng phê ký và gửi lại cho TTCM và giáo viên.

- Tháng 10-11/2019: Triển khai tập huấn thảo luận theo tổ các mô-đun

 - Từ 20/9/2019 đến 01/4/2020: CBQL và Giáo viên thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân, hoàn thành báo cáo về các nội dung BDTX. Mỗi tháng 1 CB-GV có 1 báo cáo thu hoạch tự xếp loại thông qua tổ chuyên môn, được đánh giá, cho điểm và nhận xét 

- Từ 01/04/2020 đến 15/04/2020 Nhà trường tổ chức 1 lần kiểm tra chung để căn cứ xếp loại, đánh giá giáo viên cuối năm.

- Từ 20/04/2020 sau khi có kết quả kiểm tra BDTX do nhà trường tổ chức  Tổ chuyên môn họp đánh giá, xếp loại và tổng hợp kết quả BDTX cả năm bằng cách cộng điểm trung bình của từng tháng. TTCM nộp báo cáo và bảng tổng hợp điểm các nội dung BDTX của GV cho Ban giám hiệu.

- Từ 20/4/2020 đến 10/05/2020: Ban giám hiệu tổng hợp báo cáo gửi về Phòng GD và Sở GD&ĐT.

Nhận được kế hoạch này Hiệu trưởng yêu cầu các Tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện. 


Nơi nhận:

-Sở GD&ĐT ( để báo cáo);

-TTCM ( để thực hiện);                                                                               


- Lưu: BGH (chỉ đạo),VP.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký) Nguyễn Văn Trai


 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông Báo

 

 

Tin Mới Nhất

Liên kết website

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 2225

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18800

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3216382