TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN

15:14 ICT Thứ hai, 27/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động giáo dục » Nhà Trường

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cấp THCS năm học 2021 - 2022

Thứ năm - 16/09/2021 22:07
KẾ HOẠCH   Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình  đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cấp THCS năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cấp THCS năm học 2021 - 2022

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình  đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cấp THCS năm học 2021 - 2022 

 Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng  về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non  giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học  2021-2022; 

 Căn cứ Kế hoạch số 1545/KH-SGDĐT ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào  tạo Lâm Đồng về việc tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo công tác phòng, chống dịch  bệnh Covid-19 năm học 2021-2022;  

 Căn cứ Công văn số 1624/SGDĐT-GDTrH ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng về việc quy định các phương án dạy học năm học 2021-2022 đảm  bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

Căn cứ Thông báo số 10/TB-TS ngày 14/9/2021 của Trường THCS&THPT Tây  Sơn về việc tổ chức dạy và học trực tuyến đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 năm học 2021-2022; 

 Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường. 

 Nay, Bộ phận phụ trách chuyên môn cấp THCS xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học  trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình đảm bảo an toàn phòng,  chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 với một số nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch  năm học 2021-2022. 

 - Tạo điều kiện cho học sinh được học tập chương trình giáo dục phổ thông trong  thời gian chưa đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Thay thế dạy học trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng dạy học và hoàn thành  chương trình giáo dục phổ thông trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến  phức tạp. 

 - Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy và học  qua internet của giáo viên và học sinh. 

 - Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học  sinh học tập. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo  dục của lãnh đạo nhà trường, của tổ chuyên môn và của giáo viên, trong đó đặc biệt chú 

trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình  thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý  quá trình dạy học. 

2. Yêu cầu 

 - Đối với Ban Giám hiệu: Chuẩn bị các điều kiện, thống nhất, hoàn thiện việc lựa  chọn các ứng dụng để triển khai dạy học trực tuyến kết hợp với việc hướng dẫn học  sinh học qua truyền hình; hướng dẫn các tổ chuyên môn tổ chức xây dựng video, học  liệu điện tử dùng chung; tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện, quản lý và điều hành  việc dạy học trực tuyến; phân công giáo viên hướng dẫn học sinh học qua truyền trình. 

 - Đối với giáo viên: Có kỹ năng xây dựng và lựa chọn video, học liệu điện tử. Phải  tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành  thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn; hướng dẫn, hỗ trợ học sinh  học qua truyền hình theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường. 

 - Đối với học sinh: Có máy tính hoặc thiết bị thông minh kết nối internet ổn định. Tham gia học tập nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo  viên. 

 - Đối với phụ huynh học sinh: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học  trực tuyến, học qua truyền hình; giám sát, hỗ trợ con em học trực tuyến, học qua truyền  hình; tích cực phối hợp với nhà trường nhằm giúp con em hoàn thành tốt nhiệm vụ học  tập. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CÔNG CỤ DẠY HỌC 1. Đối tượng 

 Tất cả học sinh THCS đang học tập tại trường THCS&THPT Tây Sơn. 2. Nội dung 

 Tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến theo kế  hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn, kế hoạch  giáo dục của giáo viên. 

3. Thời gian 

 Bắt đầu từ 20/9/2021 cho đến khi có thông báo mới của nhà trường. 4. Công cụ dạy học 

 - Sử dụng phần mềm: Google Meet và 1 số phần mềm thông dụng khác (nhà trường  đã tập huấn cho toàn thể giáo viên). 

 - Các chức năng, tiện ích hỗ trợ: Email, SMS, Website, Zalo, fakebook …  III. PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC 

 Trong thời gian học sinh chưa đến trường, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết  hợp với việc hướng dẫn học sinh học qua truyền hình, cụ thể như sau:  1. Dạy học trực tuyến  

 Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học và tổ chức dạy trực tuyến  theo phương án 3 - dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp như đã được hướng dẫn tại Công văn số 10/HD-CMTHCS TS ngày 08/9/2021 của  trường THCS&THPT Tây Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm  học 2021-2022 đối với cấp THCS, trong đó đặc biệt chú ý một số nội dung sau:

 - Tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục; giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học đảm bảo chương trình, mục tiêu dạy học; triển khai các  công cụ dạy học trực tuyến. 

 - Tổ chức dạy học trực tuyến cho 100% học sinh, giáo viên giảng dạy với học liệu  điện tử đã xây dựng có sự tương tác với học sinh qua chức năng video của các công cụ  dạy học. 

 - Giáo viên dạy trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trường (thời khóa biểu học  trực tuyến sẻ được đăng trên Website của Trường THCS&THPT Tây Sơn).  - Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với các môn học sau:   + Đối với khối 6: Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa  lí. 

 + Đối với khối 7,8 và 9: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh,  Lịch sử, Địa lí. 

 - Đối với những học sinh đủ điều kiện học trực tuyến: Học sinh học trực tuyến tại  nhà theo thời khóa biểu của nhà trường dưới sự quản lý của GVCN kết hợp với sự giám  sát của phụ huynh học sinh. 

 - Đối với những học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến: GVCN hướng dẫn phụ  huynh học sinh, học sinh chọn 1 trong 2 phương án sau: 

 + Tổ chức thành nhóm học sinh (không quá 05 học sinh/nhóm), học sinh không đủ  điều kiện học trực tuyến liên hệ với học sinh có đủ điều kiện học trực tuyến để được  học chung (với điều kiện được sự cho phép của phụ huynh học sinh; đảm bảo các biện  pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19). 

 + GVCN hướng dẫn phụ huynh học sinh viết đơn xin học trực tuyến tại trường (nhà  trường sẻ căn cứ vào thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có để xem xét, bố trí  phòng học trực tuyến cho học sinh đảm bảo không quá 12 học sinh/lớp; phân công giáo  viên giám sát, hỗ trợ việc học trực tuyến của học sinh tại trường). 

 - Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên  được thực hiện theo Điều 6, Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT (riêng đối với kiểm tra  định kỳ không áp dụng trong quá trình dạy học trực tuyến). 

 - Ngay khi học sinh được đến trường sẻ được rà soát, đánh giá các nội dung đã đạt  được, các nội dung chưa đạt được. Nhà trường sẻ hướng dẫn giáo viên tổ chức cũng cố  kiến thức, kiểm tra, đánh giá để hoàn thiện các bài/chủ đề đã tổ chức dạy học trực tuyến  trước đó.  

 - Đối với những môn học, hoạt động giáo dục chưa được tổ chức dạy học trực tuyến, nhà trường sẻ có kế hoạch và tổ chức dạy học trực tiếp ngay khi học sinh được đến  trường (có kế hoạch dạy học trực tiếp cụ thể sau). 

2. Hướng dẫn học sinh học qua truyền hình 

 Bên cạnh việc tổ chức dạy học trực tuyến như đã nêu trên, nhà trường phân công GVCN, GVBM phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh học qua truyền hình để hỗ  trợ thêm cho quá trình dạy học trực tuyến. 

 - Đối với những học sinh đủ điều kiện học qua truyền hình: GVCN theo dõi, cập  nhật và thông báo lịch học qua truyền hình trên Website của Bộ GDĐT tại đường link  https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx để hỗ trợ học sinh học tập.  GVBM theo dõi các bài dạy trên truyền hình để có sự hỗ trợ kịp thời cho học sinh.

 - Đối với những học sinh không đủ điều kiện học qua truyền hình: GVBM theo dõi  các bài dạy trên truyền hình kết hợp với nội dung dạy học trực tuyến để xây dựng bài  tập và chuyển giao cho học sinh thực hiện ở nhà thông qua các tiện ích hỗ trợ như:  Email, SMS, Zalo, fakebook ... . Đặc biệt, đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn, GVBM phối hợp với GVCN, Văn phòng nhà trường để in sao tài liệu, bài tập  chuyển cho học sinh học tập. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban Giám hiệu 

 - Khảo sát thực trạng điều kiện dạy và học trực tuyến của giáo viên và học sinh; điều  kiện học qua truyền hình của học sinh. 

 - Xây dựng và phổ biến kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học  sinh học qua truyền hình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn  thể giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh. 

 -Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm dạy trực tuyến cho giáo viên.  - Xây dựng phương án hỗ trợ cho những học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến  tại nhà được học trực tuyến tại trường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy và học trực tuyến của giáo viên  và học sinh.  

 - Ngay khi học sinh được đến trường để học trực tiếp, tổ chức rà soát, đánh giá kết  quả dạy và học trực tuyến, chỉ đạo giáo viên cũng cố, hệ thống hóa kiến thức của những  bài/chủ đề đã dạy học trực tuyến để hoàn thiện các đơn vị kiến thức đó. 2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn 

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phù hợp với hình thức dạy  học trực tuyến kết hợp với việc hướng dẫn học sinh học qua truyền hình.  - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học phù hợp với  hình thức dạy học trực tuyến kết hợp với việc hướng dẫn học sinh học qua truyền hình. Đặc biệt, hướng dẫn các nhóm chuyên môn xây dựng học liệu điện tử có thể dùng  chung. 

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy trực tuyến của giáo viên. Kịp  thời báo cáo Ban Giám hiệu những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức dạy trực  tuyến, đề xuất giải pháp khắc phục. 

 - Hướng dẫn giáo viên cũng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện các đơn vị kiến thức đã dạy  trực tuyến ngay khi học sinh được đến trường để học trực tiếp.  

3. Đối với giáo viên bộ môn 

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học phù hợp với hình thức dạy học trực  tuyến và tổ chức thực hiện theo phân công chuyên môn, thời khóa biểu của nhà trường.  - Quản lý học sinh trong quá trình dạy trực tuyến; phối hợp với GVCN nhắc nhở, xử  lý học sinh thiếu nghiêm túc trong quá trình học trực tuyến. 

 - Kịp thời báo cáo TTCM, Ban Giám hiệu những vấn đề bất cập phát sinh trong quá  trình dạy học trực tuyến, đề xuất hướng giải quyết. 

 - Theo dõi lịch học trên truyền hình để kịp thời hỗ trợ học sinh. 

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm

 - GVCN có nhiệm vụ kiểm diện học sinh vào 15 phút đầu giờ hàng ngày, báo cáo  cho Ban Giám hiệu thông qua Văn phòng nhà trường; phân công Ban Cán sự lớp quản  lý lớp học trong thời gian học trực tuyến; tổ chức sinh hoạt lớp vào cuối tuần để đánh  giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định. 

 - Phối hợp với GVBM, PHHS quản lý, giám sát quá trình học trực tuyến của học  sinh; đề xuất nhà trường có biện pháp xử lý đối với những học sinh thiếu nghiêm túc  trong quá trình học trực tuyến. 

5. Đối với phụ huynh học sinh 

 Tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp con em hoàn thành nhiệm vụ học tập; cùng với  GVCN quản lý, giám sát quá trình học tập của con em trong quá trình nhà trường tổ  chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua truyền hình. 6. Đối với học sinh 

 - Học sinh có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo  viên.  

 - Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường. Học sinh thiếu nghiêm túc trong học tập sẻ bị xử lý theo quy định của nhà trường. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp hướng dẫn học sinh học qua  truyền hình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 đối  với cấp THCS. Nhận được kế hoạch này, yêu cầu TTCM, GVCN cấp THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Mọi khó khăn, vướng mắc trao đổi với bộ phận chuyên  môn để được hướng dẫn, giải quyết ./. 

Nơi nhận

- Hiệu trưởng: b/c; 

 - Các P.HT: p/h;  

- TTCM, GVCN cấp THCS : t/h; - Đăng Web trường; 

 - Lưu: BPCM, VP.  

 KT. HIỆU TRƯỞNG  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  (đã ký, đóng dấu) 

Trần Văn Hậu

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông Báo

 

 

Tin Mới Nhất

Liên kết website

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 2749

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83110

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3360608