CHUYÊN ĐỀ: Tổ Ngữ Văn THCS Chủ đề: NGƯỜI LÍNH – Ngữ Văn 9

CHUYÊN ĐỀ: Tổ Ngữ Văn THCS  Chủ đề: NGƯỜI LÍNH – Ngữ Văn 9

CHUYÊN ĐỀ: Tổ Ngữ Văn THCS

Chủ đề: NGƯỜI LÍNH – Ngữ Văn 9

Người thực hiện: + Cô Uông Thị Mùi.

        + Cô Nguyễn Thị Hoài.

1. Bài  “ ĐỒNG CHÍ  ” – Chính Hữu.

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\a7506aac7fed87b3defc.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\3605dc06c6473e196756.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\6824c7eed2af2af173be.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\e7b481fe97bf6fe136ae.jpg

2. Bài  “ ÁNH TRĂNG ” – Nguyễn Duy.

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\28040c5d161cee42b70d.jpg


C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\7a7de973f3320b6c5223.jpg

C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\a73197fb80ba78e421ab.jpg


C:\Users\Hello\Desktop\ảnh CĐ\28040c5d161cee42b70d.jpg